Βάλια Παυλίδου – Ψυχολόγος / MSc Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας / Γνωστική Συμπεριφορική Ειδίκευση

 

 

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679, εφεξής: ΓΚΠΔ ή GDPR)

 

Η ασφάλεια και το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων σας αποτελούν, μαζί με το απόρρητο που διέπει εν όλω τη σχέση θεραπευτή – θεραπευόμενου, υψηλή προτεραιότητα για κάθε επαγγελματία της ψυχικής υγείας.

Παρακάτω παρατίθενται οι όροι και η πολιτική μου για τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μου, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου που ακολουθώ.

Με τη λήψη των υπηρεσιών μου, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Με την λήψη των υπηρεσιών μου, θα περιέλθουν σε γνώση μου οι εξής πληροφορίες κυρίως και ενδεικτικά:

 

Ονοματεπώνυμο

 • ΑΦΜ

Διεύθυνση ή τόπος κατοικίας

 • Ηλικία ή/ και ημερομηνία γέννησης

Φύλο, σεξουαλική ζωή, γενετήσιος προσανατολισμός.

 • Παρούσα επαγγελματική κατάσταση

 

 • Αριθμός τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας και ηλεκτρονικών εφαρμογών επικοινωνίας
 • Εκπαιδευτικό επίπεδο, τίτλος πτυχίου

 

 • Ιστορικό ψυχολογικής θεραπείας ή ιστορικών ψυχιατρικών διαγνώσεων
 • Σχέσεις και οικογενειακή κατάσταση
 • Ιατρικό ιστορικό, κατάσταση υγείας κλπ
 • Τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή (αν υφίσταται)
 • Τρέχουσες ή παλαιότερες ψυχολογικές δυσκολίες
 • Κοινωνικό δίκτυο, επαγγελματική κατάσταση, τρόπος και συνήθειες ζωής κ.α.
 • Στοιχεία πιστωτικής κάρτας
 • Φυλετική ή εθνοτική καταγωγή,
 • Πολιτικά φρονήματα
 • Θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις

 

 

Παράλληλα σας δηλώνω πως η είσοδος του γραφείου μου από την εξωτερική της μόνο πλευρά (αυτή του διαδρόμου του ορόφου) βιντεοσκοπείται από καταγραφική κάμερα αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας. Τα δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται για τον απόλυτα απαραίτητο χρόνο και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του δεκαημέρου, ενώ στη συνέχεια διαγράφονται.

Τα προσωπικά αυτά δεδομένα μπορούν ενδεικτικά να περιέλθουν σε γνώση μου στο πλαίσιο της θεραπευτικής συνεργασίας μας α) βάσει των μεταξύ μας συνομιλιών, β) μέσω των εγγράφων τα οποία εσείς θα μού προσκομίσετε, γ) μέσω διαδικτύου και μέσων κοινωνικών δικτύωσης κλπ

Επιπλέον, με τη χρήση της ιστοσελίδας μου ή του ιστολογίου μου θα χρειαστεί να επιλέξετε αν επιτρέπετε τη χρήση cookies [αφενός απαραίτητα (necessary) και αφετέρου άλλα, όπως συλλογής στατιστικών στοιχείων (statistics) και διαφημιστικά (marketing) κλπ], σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα αναγράφονται στην ιστοσελίδα.

Οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 (άρθρο 4 αριθ. 1), όπου ορίζεται ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

• Για να σας παρασχεθούν οι υπηρεσίες που ζητάτε, δηλαδή υπηρεσίες ψυχολόγου, ψυχοθεραπευτή, διαδικτυακά μέσω του προγράμματος Skype ή στο γραφείο μου.
• Για τη δυνατότητα γενικά τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας μου με εσάς.

• Για τον ορισμό ραντεβού στο γραφείο ή μέσω Skype.

• Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση: τα προσωπικά σας στοιχεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς εσωτερικής διαχείρισης, ανάλυσης και διασφάλισης της ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της ενδοεπιχειρησιακής στατιστικής ανάλυσης, καθώς επίσης και της πρόληψης έναντι απάτης.

• Για την έκδοση κάθε φορά των νόμιμων φορολογικών παραστατικών και την εκπλήρωση γενικά φορολογικών υποχρεώσεών μου.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Εξαιρετικά, κοινοποιούνται στον επαγγελματία – φοροτεχνικό – λογιστή μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών μου (έκδοση φορολογικών παραστατικών), δηλαδή το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνσή σας, ο οποίος δεν δύναται να κάνει χρήση αυτών για άλλους σκοπούς.

Προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στο αναφερόμενο πρόβλημα είναι δυνατόν να περιέλθουν στην γνώση του επόπτη μου. Η εποπτική σχέση διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων από μένα υπηρεσιών και διέπεται από τους ίδιους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου όπως και η μεταξύ μας θεραπευτική σχέση.

Παράλληλα με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ισχύει και το επαγγελματικό απόρρητο, το οποίο τηρώ, όχι μόνο κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την περαίωση της συνεργασίας μας.

Δεσμεύομαι ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσω ή επεξεργαστώ τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς πέραν της παροχής των υπηρεσιών μου σε εσάς, ενώ παράλληλα βεβαιώνω πως το έχω λάβει όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να αποτραπεί η διαρροή των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα άτομα.

Εξαιρέσεις αποτελούν οι ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς αναγκαστική συμμόρφωση σε εισαγγελική εντολή για την οποία δεν μπορεί να γίνει επίκληση του απορρήτου της σχέσης θεραπευτή - θεραπευόμενου, β) προκειμένου για δικαστική χρήση, γ) όταν αυτό επιβάλλεται ή επιτρέπεται από διάταξη νόμου και δ) προκειμένου για τη συμμόρφωση μου στις επιταγές των φορολογικών αρχών.

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι πέντε (5) έτη από τη λήξη της συνεργασίας μας (δηλαδή από την τελευταία μας συνάντηση ή επικοινωνία), αλλά μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία ή μέχρι την παραγραφή ενδεχομένων αξιώσεων.

Σχετικά με την τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αποκτήσετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Με την αίτηση πρόσβασης μπορείτε να πληροφορηθείτε για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν αυτά, την ύπαρξη δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε΄ ή στ΄ ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα στη λήθη: Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από εμάςσε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ.

Όλα τα παραπάνω δικαιώματά σας περιορίζονται μόνο από τις υποχρεώσεις μου απέναντι στις δημόσιες και φορολογικές αρχές και από την ανάγκη προστασίας μου έναντι κακόβουλων συμπεριφορών.

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου, εγγράφως, με την αποστολή ταχυδρομικής επιστολής, στη διεύθυνση: Βασιλέως Ηρακλείου 47, τκ 54623 ή με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  valiapsyc@yahoo.gr.  Μέγιστος χρόνος διεκπεραίωσης των αιτημάτων σας που σχετίζονται με την παρούσα και την εφαρμογή της ορίζονται οι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

Εφόσον εκτιμάτε ότι έχω προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα διαρρέοντας αυτά αυθαίρετα σε τρίτους ή επεξεργαζόμενος αυτά κακόβουλα έχετε την υποχρέωση να με ενημερώσετε εγγράφως σχετικά και το δικαίωμα να προβεί σε εις βάρος μου καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Υπογράφοντας την παρούσα δήλωση συναινείτε ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω. Όμοια ενέργεια και ισχύς αναπτύσσεται και με την κοινοποίηση προς εμένα της παρούσας υπογεγραμμένης από εσάς σε μορφή pdf ή εικόνας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση της με οποιονδήποτε τρόπο διαρροής των προσωπικών σας δεδομένων που τηρώ ή παράνομης επεξεργασίας αυτών από οποιονδήποτε οφείλω να σάς ενημερώσω άμεσα και εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από τότε που έλαβα γνώση αυτής.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να αλλάζει και να επικαιροποιείται, ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις της νομοθεσίας και τις οδηγίες των εποπτικών αρχών. Για τις τυχόν αλλαγές θα δημοσιεύεται κάθε φορά στον ιστότοπο του γραφείου μου μια νέα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομέν&ome